Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54

konsultant@region.zgora.pl

Uwaga! Z dniem 29 marca 2019 r. z uwagi na przekroczoną alokację w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” nabór Formularzy Zgłoszeniowych został wstrzymany do odwołania.

O projekcie

Projekt: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finasowania (PSF), który:
•    gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy,
•    jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych - wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie przy wykorzystaniu funkcjonalności BUR oraz po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (numeru ID wsparcia) przypisanego do danej umowy wsparcia,
•    w województwie lubuskim dystrybucja środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest dokonywana w oparciu o system bonów rozwojowych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

OBSZAR WSPARCIA

Teren województwa lubuskiego - subregion zielonogórski - powiaty:
•    krośnieński,
•    nowosolski,
•    świebodziński,
•    wschowski,
•    żagański,
•    żarski,
•    zielonogórski oraz miasto Zielona Góra.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

BUR to ogólnodostępna, bezpłatna, internetowa baza, zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług, dzięki którym przedsiębiorstwa i ich pracownicy rozwijają swoje kompetencje oraz kwalifikacje.
W Bazie Usług Rozwojowych można:
•    publikować oferty usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
•    dokonać zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
•    zamieszczać ogłoszenia o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
•    dokonywać oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
•    zapoznać się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Termin realizacji projektu:  od 01.03.2017 roku do 31.12.2019 roku

DLA KOGO?

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.

NA CO?

Lubuscy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, które dzielą się na:
•    usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),
•    usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),
•    usługi jednorazowe (egzamin).
Usługi rozwojowe  będą rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN.


WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej, przy czym:
•    dla mikroprzedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
•    dla małego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%),
•    dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług i lub typu przedsiębiorstwa -70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
•    przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
•    przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
•    usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.

W trakcie naboru określonemu przedsiębiorstwu gwarantuje się priorytetowe podejście przy obsłudze, jeśli:
•    przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało wyłącznie pracowników w wieku 50 lat i więcej,
•    przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach,
•    przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach działania 2.2. PO WER,
•    po skorzystaniu ze wsparcia usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
•    przedsiębiorstwo posiada status przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
•    przedsiębiorstwo działa w obszarze inteligentnych specjalizacji,
•    co najmniej jeden pracownik został objęty szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
•    co najmniej 50% pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej  stanowią kobiety.

KWOTA DOFINANSOWANIA

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków, określono następujące limity:
a)    maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych nie może przekroczyć kwoty 35 000,00 PLN, przy czym:
•    limit dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 29 500,00 PLN,
•    limit dla małego przedsiębiorcy wynosi 32 500,00 PLN,
•    limit dla średniego przedsiębiorcy wynosi 35 000,00 PLN.
Przedsiębiorstwo może skorzystać wielokrotnie ze wsparcia w ramach projektu. Oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka umów wsparcia.
b)    wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 8 500,00 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Skontaktuj się z nami: