Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 02.12.2021 r., Instytucja Zarządzająca RPO Lubuskie 2020 zobowiązała ARR S.A. do wstrzymania z dniem 03.12.2021 r. wszelkich działań projektowych.

Zmiana Regulaminu BUR

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 maja 2021 r. zaczął obowiązywać zmieniony Regulamin Bazy Usług Rozwojowych, w którym usługa świadczona w formie zdalnej stała się pełnoprawną formą świadczenia usług szkoleniowych i doradczych przez podmioty zarejestrowane w BUR.

Istotną zmianą jest wprowadzenie do Regulaminu BUR nowego załącznika tj. „Standardu usług zdalnego uczenia się (SUZ)”. Dokument ten opracowany we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Usług Rozwojowych określa jednolite warunki realizacji usług zdalnych z zachowaniem najwyższej jakości tych usług.
SUZ składa się z trzech części: relacje z klientem, projektowanie zdalnej usługi rozwojowej i jej realizacja, które zawierają 14 standardów szczegółowo opisujących wymagane działania firm szkoleniowych wraz z efektami tych działań dla klientów. Dostawca usługi akceptując nowy Regulamin zobowiązuje się do stosowania zasad w nim zawartych – w tym do przestrzegania SUZ.
Główne zmiany w systemie informatycznym BUR polegają na dodaniu pól dotyczących:
• określenia formy realizacji usługi (zdalna, zdalna w czasie rzeczywistym, mieszana),
• sposobu weryfikacji efektów uczenia się,
• warunków technicznych świadczenia usług zdalnych,
• opisu materiałów dla uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami Regulaminu na stronie BUR i stosowanie nowych wytycznych.

Skontaktuj się z nami: