Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Blokowanie kart usług po 1 stycznia 2018 roku które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujemy, że  od 1 stycznia 2018 r. zostanie uruchomiony proces blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR.

W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry - blokada będzie następować automatycznie 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. W pozostałych przypadkach blokowanie będzie uruchamiane po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia treści karty usługi. Informacja o zablokowaniu karty będzie każdorazowo przesyłana do usługodawcy, usługobiorców oraz operatora wparcia. Konsekwencją zablokowania karty będzie brak możliwości świadczenia usługi z możliwością dofinansowania. Karta nie będzie mogła podlegać dalszym modyfikacjom ze strony usługodawcy. W tym przypadku podmiot będzie zobowiązany do opublikowania nowej karty usługi zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Regulaminie BUR.
Powyższe działania mają na celu zapewnienie poprawności i czytelności informacji, a w konsekwencji najwyższą jakość usług świadczonych za pośrednictwem Bazy.

Przy wypełnianiu formularza karty usługi prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dotychczas najczęściej popełniane błędy:

• nieuwzględnienie w opisie celu edukacyjnego efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych);
• nieuwzględnienie w opisie celu biznesowego kryteriów SMART;
• nieadekwatność celu do specyfiki/tematyki usługi rozwojowej;
• braku opisu celu usługi;
• nieopisany lub nieprawidłowo opisany program usługi;
• nieokreślona grupa docelowa;
• nieuzupełnienie (5 dni przed datą rozpoczęcia usługi) informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji usługi oraz kadry prowadzącej usługę.

Na dodatkowe pytania odpowiedzą konsultanci Bazy Usług Rozwojowych, dyżurujący pod numerem telefonu (022) 432 80 40 lub adresem e-mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.
Karty usługi należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 Regulaminu BUR (Karta Usługi).
Skontaktuj się z nami: