Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Jakie są obecnie kryteria naboru?

Informacje na temat aktualnego naboru znajdują się na stronie www.bony.region.zgora.pl
w zakładce Aktualności.

Jakie mogę otrzymać dofinansowanie do szkoleń?

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele), którzy dotychczas NIE skorzystali ze wsparcia
w ramach I edycji Projektów „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” oraz „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim”, finansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 6.5. O dofinansowanie może się również ubiegać przedsiębiorstwo, które uzyskało dofinansowanie w I edycji, ale tylko na usługi rozwojowe, w których będą brać udział inni/nowi pracownicy. 

Dofinansowanie można  uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (opublikowane jako usługa dofinansowana). Więcej informacji znajduje się na stronie:  www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl    

Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego pracownika to kwota 10 000,00 PLN, przy czym limit ten dotyczy jednego niepowtarzającego się numeru PESEL, niezależnie od tego, czy pracownik ten zgłaszany jest przez jedną czy więcej firm.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa wynosi odpowiednio:

 • dla mikroprzedsiębiorstwa: 20 000,00 PLN,
 • dla małego przedsiębiorstwa: 30 000,00 PLN,
 • dla średniego przedsiębiorstwa: 60 000,00 PLN.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego na numery infolinii 68 329 78 54 lub 690 970 426 lub mailowego na adres: konsultant@region.zgora.pl

Czy można uzyskać dofinansowanie do szkolenia prowadząc działalność nierejestrowaną?

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach projektu "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II" należy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz być aktywnym przedsiębiorcą. W projekcie mogą brać udział wyłącznie miko, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie subregionu zielonogórskiego.  Przedsiębiorcą -  zgodnie z art. 4 ustawy Art. 4 ust. 1 z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) - jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Dodatkowo art. 5 ust. 1 w/w ustawy wprowadza i definiuje instytucję tzw. działalności nieewidencjonowanej. Zgodnie z zapisami ustawy jest to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. W myśl cytowanego przepisu działalność nieewidencjonowana nie stanowi działalności gospodarczej. Oznacza to, że osoby ją prowadzące nie są uznawane za przedsiębiorców.

Czy do RJP należy wliczać członków spółdzielni socjalnej nie zatrudnionych i nie świadczących pracy na rzecz spółdzielni?

Członków spółdzielni socjalnej nie zatrudnionych i nie pobierających wynagrodzenia nie wliczamy ich do RJP, natomiast – co do zasady - wliczmy do RJP członków zarządu.

Mam problem z aktywacja konta, co należy zrobić?

W przypadku problemów z aktywacją konta należy zrobić zrzut z ekranu wyświetlającego się komunikatu oraz zgłosić problem na adres mailowy konsultant@region.zgora.pl - załączając zrzut
z ekranu oraz wskazując adres mailowy, na który zakładane było konto.

Czy ze wsparcia w ramach bonów może skorzystać firma, która skorzystała już z poprzedniej edycji projektu?

Z dofinansowania w ramach II edycji projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”  mogą skorzystać wyłącznie ci pracownicy, którzy dotychczas nie brali udziału
w  I edycji Projektów „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” oraz „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim”, finansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 6.5. O dofinansowanie może się również ubiegać przedsiębiorstwo, które uzyskało dofinansowanie w I edycji, ale tylko na usługi rozwojowe, w których będą brać udział inni/nowi pracownicy. 

Jakie dane finansowe należy podać do określenia kategorii MMŚP?

 • w przypadku prowadzenia pełnej księgowości należy podać dane z Rachunku Zysków i Strat – z pozycji „przychody netto ze sprzedaży” oraz sumę bilansową wynikającą z Bilansu (suma aktywów=sumie pasywów),
 • w przypadku Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów należy podać kwoty wynikające ze sprzedaży towarów i usług oraz pozostałych przychodów (podsumowanie kolumny „Razem przychód”).

Czy Stowarzyszenie może skorzystać z bonów?

Jeżeli Stowarzyszenie jest podmiotem wpisanym w KRS do Rejestru Przedsiębiorców, czyli prowadzi działalność gospodarczą,  może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie usług rozwojowych, aby przeszkolić swoich pracowników. Poza tym musi spełnić warunki kwalifikowalności określone
w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” , wymagane dla mikro, małych i średnich firm (MMŚP), bo tylko te podmioty są odbiorcami wsparcia.

Chcę przeszkolić pracownika, czy musi on spełniać jakieś kryteria?

Każdy Uczestnik projektu musi posiadać status pracownika na co najmniej 30 dni przed dniem złożenia Formularza Zgłoszeniowego i przynajmniej do dnia podpisania Oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust 1 pkt 11 Regulaminu projektu.

Pracownicy świadczący pracę na podstawie umowy o pracę muszą być zatrudnieni na co najmniej 1/2 etatu oraz muszą otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

Osoby świadczące pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną muszą posiadać status pracownika
w rozumieniu niniejszego Regulaminu na co najmniej 30 dni przed dniem złożenia Formularza Zgłoszeniowego, a jednocześnie ich łączne wynagrodzenie brutto osiągnięte z tytułu realizacji takiej umowy nie może być niższe niż wartość dofinansowania, o jaką przedsiębiorca wnioskuje w ramach wsparcia dla takiej osoby.

Dodatkowo pracownicy planowani do oddelegowania na usługi rozwojowe muszą wykonywać swoje obowiązki zawodowe na terenie jednostki organizacyjnej w subregionie zielonogórskim.

Czy firma, która chce uzyskać dofinansowanie do szkolenia pracownika musi mieć PKD związane z branżą na którą chce tego pracownika wysłać?

Zakres tematyczny wybranych usług rozwojowych powinien odpowiadać zakresowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz planom rozwojowym przedsiębiorstwa.  Ponadto wybrane usługi rozwojowe muszą mieć bezpośredni związek z zakresem obowiązków pracownika.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Udział w projekcie obejmuje następujące  etapy:

 1. Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 2. Przedsiębiorca składa do Operatora (ARR S.A. ) – za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 - Formularz Zgłoszeniowy.
 3. Operator podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę wsparcia.
 4. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny do Operatora oraz składa Oświadczenie o wkładzie własnym.
 5. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy wsparcia, a jednocześnie nie później niż na 3 dni robocze przez złożeniem do Operatora Formularza Zamówienia Bonów Rozwojowych, Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w Systemie informatycznym PSF skan Oświadczenia Uczestnika Projektu wszystkich pracowników oddelegowanych na usługi rozwojowe oraz skany umów o pracę/umów cywilno-prawnych ww. osób.
 6. Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową i dokonuje na nią zapisu.
 7. Przedsiębiorca składa do Operatora - za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 – Formularz Zamówienia Bonów Rozwojowych wraz z załącznikami. Po zatwierdzeniu Formularza, Operator wydaje Przedsiębiorcy bony rozwojowe.
 8. Zgłoszeni pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej, a po jej zakończeniu dokonują oceny usługi w BUR.
 9. Dostawca Usług dokonuje rozliczenia usługi rozwojowej, czyli za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 składa do Operatora Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej.
 10. Operator po zatwierdzeniu dokumentacji rozliczeniowej dokonuje płatności za usługę rozwojową.
Skontaktuj się z nami: